Kiểm tra dữ liệu Key Binding


Keys : 0
Result: 0
Tình trạng key.

Status : Redeemed - Key đã sử dụng.

Status : Activate - Key chưa sử dụng.

Status : NotFound - Không phải key Binding