Hỗ trợ kích hoạt

Lấy Step2 key ByPhone/Getweb + Code kích hoạt key Online
 Nhập key và chọn Code hệ thống sẽ tự động Copy sau đó Paste vào CMD - Hướng dẫn mở CMD
Lấy Step3 key ByPhone/Getweb + Code kích hoạt key ByPhone/Getweb
Đang bảo trì . . .
GET
COPY
A
B
C
D
E
F
G
H
COPY
COPY
Kiểm tra hoặc xoá key Window/Office