Office cho Windows : Online - Retail MSDN(Khuyên dùng)

( Gói cài trực tuyến dành cho Windows : Yêu cầu kết nối mạng khi cài đặt ) - Phiên bản Tiếng Anh
 Office 365 Pro Plus 32bit      64bit
 Office 365 Business 32bit      64bit
 Office 365 HomePrem (FamilyEdition&PersonalEdition) 32bit      64bit
 Office 365 EduCloud (EducationCloudServiceVersion) 32bit      64bit
 Office 365 SmallBusPrem (SmallBusinessPremium) 32bit      64bit
 Office 365 HomePrem2013 (HomeEdition&PersonalEdition) 32bit      64bit
 Office 2013 Pro Plus 32bit      64bit
 Office 2013 Professional 32bit      64bit
 Office 2013 Home Business 32bit      64bit
 Office 2013 Home Student 32bit      64bit
 Office 2013 Standard 32bit      64bit
 Office 2013 Personal 32bit      64bit
 Access 2013 32bit      64bit
 Word 2013 32bit      64bit
 Excel 2013 32bit      64bit
 PowerPoint 2013 32bit      64bit
 Visio Pro 2013 32bit      64bit
 Visio Standard 2013 32bit      64bit
 Project Pro 2013 32bit      64bit
 Project Standard 2013 32bit      64bit
 Publisher 2013 32bit      64bit
 Outlook 2013 32bit      64bit
 OneNote 2013 32bit      64bit
 Office 2016 Pro Plus 32bit      64bit
 Office 2016 Home Business 32bit      64bit
 Office 2016 Home Student 32bit      64bit
 Office 2016 Standard 32bit      64bit
 Office 2016 Personal 32bit      64bit
 Office 2016 Mondo 32bit      64bit
 Access 2016 32bit      64bit
 Word 2016 32bit      64bit
 Excel 2016 32bit      64bit
 PowerPoint 2016 32bit      64bit
 Visio Pro 2016 32bit      64bit
 Visio Standard 2016 32bit      64bit
 Project Pro 2016 32bit      64bit
 Project Standard 2016 32bit      64bit
 Publisher 2016 32bit      64bit
 Outlook 2016 32bit      64bit
 OneNote 2016 32bit      64bit
 Office 2019 Pro Plus 32bit      64bit
 Office 2019 Home Student 32bit      64bit
 Office 2019 Home Business 32bit      64bit
 Office 2019 Standard 32bit      64bit
 Office 2019 Personal 32bit      64bit
 Access 2019 32bit      64bit
 Word 2019 32bit      64bit
 Excel 2019 32bit      64bit
 PowerPoint 2019 32bit      64bit
 Visio Pro 2019 32bit      64bit
 Visio Standard 2019 32bit      64bit
 Project Pro 2019 32bit      64bit
 Project Standard 2019 32bit      64bit
 Publisher 2019 32bit      64bit
 Outlook 2019 32bit      64bit
 Office 2021 Pro Plus 32bit      64bit
 Office 2021 Home Student 32bit      64bit
 Office 2021 Home Business 32bit      64bit
 Office 2021 Standard 32bit      64bit
 Office 2021 Personal 32bit      64bit
 Access 2021 32bit      64bit
 Word 2021 32bit      64bit
 Excel 2021 32bit      64bit
 PowerPoint 2021 32bit      64bit
 Visio Pro 2021 32bit      64bit
 Visio Standard 2021 32bit      64bit
 Project Pro 2021 32bit      64bit
 Project Standard 2021 32bit      64bit
 Publisher 2021 32bit      64bit
 Outlook 2021 32bit      64bit

Office cho Windows : IMG + ISO - Retail MSDN

( Gói cài Office ngoại tuyến : Không yêu cầu kết nối mạng khi cài đặt ) - Phiên bản Tiếng Anh
 Office 365 Pro Plus 32 & 64bit
 Office 365 Business 32 & 64bit
 Office 365 HomePrem(HomeEdition&PersonalEdition) 32 & 64bit
 Office 365 HomePrem2013(HomeEdition&PersonalEdition) 32 & 64bit
 Office 2010 Pro Plus 32bit     64bit
 Office 2010 Standard 32bit     64bit
 Project Pro 2010 32bit     64bit
 Visio Pro 2010 32bit     64bit
 Office 2013 Pro Plus 32bit    64bit
 Office 2013 Professional 32 & 64bit
 Office 2013 Home Business 32 & 64bit
 Office 2013 Home Student 32 & 64bit
 Access 2013 32 & 64bit
 Word 2013 32 & 64bit
 Excel 2013 32 & 64bit
 PowerPoint 2013 32 & 64bit
 Visio Pro 2013 32 & 64bit
 Visio Standard 2013 32 & 64bit
 Project Pro 2013 32 & 64bit
 Project Standard 2013 32 & 64bit
 Publisher 2013 32 & 64bit
 Outlook 2013 32 & 64bit
 OneNote 2013 32 & 64bit
 Office 2016 Pro Plus 32 & 64bit
 Office 2016 Professional 32 & 64bit
 Office 2016 Home Business 32 & 64bit
 Office 2016 Home Student 32 & 64bit
 Access 2016 32 & 64bit
 Word 2016 32 & 64bit
 Excel 2016 32 & 64bit
 PowerPoint 2016 32 & 64bit
 Visio Pro 2016 32 & 64bit
 Visio Standard 2016 32 & 64bit
 Project Pro 2016 32 & 64bit
 Project Standard 2016 32 & 64bit
 Publisher 2016 32 & 64bit
 Outlook 2016 32 & 64bit
 Office 2019 Pro Plus 32 & 64bit
 Office 2019 Professional 32 & 64bit
 Office 2019 Home Business 32 & 64bit
 Office 2019 Home Student 32 & 64bit
 Access 2019 32 & 64bit
 Word 2019 32 & 64bit
 Excel 2019 32 & 64bit
 PowerPoint 2019 32 & 64bit
 Visio Pro 2019 32 & 64bit
 Visio Standard 2019 32 & 64bit
 Project Pro 2019 32 & 64bit
 Project Standard 2019 32 & 64bit
 Publisher 2019 32 & 64bit
 Outlook 2019 32 & 64bit
 Office 2021 Pro Plus 32 & 64bit
 Office 2021 Professional 32 & 64bit
 Office 2021 Home Business 32 & 64bit
 Office 2021 Home Student 32 & 64bit
 Access 2021 32 & 64bit
 Word 2021 32 & 64bit
 Excel 2021 32 & 64bit
 PowerPoint 2021 32 & 64bit
 Visio Pro 2021 32 & 64bit
 Visio Standard 2021 32 & 64bit
 Project Pro 2021 32 & 64bit
 Project Standard 2021 32 & 64bit
 Outlook 2021 32 & 64bit
 Publisher 2021 32 & 64bit

Office cho Windows : ISO - Volume [VL]

Phiên bản Tiếng Anh
 Office 2003 (Key tích hợp sẵn) Download
 Office 2007 - Enterprise (Key tích hợp sẵn) Download
 Office 2007 - Professional Plus (Key tích hợp sẵn) Download
 Office 2010 Pro Plus VL 32bit     64bit
 Office 2010 Standard VL 32bit     64bit
 ProjectPro VL 32bit     64bit
 VisioPro VL 32bit     64bit
 Office 2013 Pro Plus VL 32bit     64bit
 Office 2013 Standard VL 32bit     64bit
 ProjectPro 2013 VL 32bit     64bit
 VisioPro 2013 VL 32bit     64bit
 Office 2016 Pro Plus VL 32bit     64bit
 Office 2016 Standard VL 32bit     64bit
 ProjectPro 2016 VL 32bit     64bit
 VisioPro VL 32bit     64bit
 Ofice 2019 Pro Plus VL Download
 Ofice 2019 Standard VL Download
 Project & Visio VL Download
 Ofice 2021 ProPlus VL Download
 Ofice 2021 Standard VL Download

Office cho MacOS - Apple (ISO - PKG)

Đối với bản Office 365 các bạn có thể truy cập thẳng App Store để tải và cài đặt
 Office 365 Suite Bao gồm App Teams(Khuyến nghị dùng) Download
 Office 365 Suite Không bao gồm App Teams(Khuyến nghị dùng) Download
 Home Business 2016_MSDN Download
 Home Business 2016 Download
 Standard Volume 2016 Download
 Home Business 2019_MSDN Download
 Home Business 2019 Download
 Standard Volume 2019 Download
 File cài đặt Standard LTSC 2021 Download
 File kích hoạt Standard LTSC 2021 Download
 Công cụ loại bỏ giấy phép Office trên máy Mac Download

SQL Server

Phiên bản Tiếng Anh
 01 Developer 64 bit
 02 Enterprise Core 64 bit
 03 Enterprise 64 bit
 04 Express With Advanced Services 64 bit
 05 Express 64 bit
 06 LocalDB 64 bit
 07 Service Pack 3 64 bit
 08 Standard 64 bit
 09 Web 64 bit
 01 Developer 64 bit
 02 Enterprise Core 64 bit
 03 Enterprise 64 bit
 04 Express With Advanced Services 64 bit
 05 Express 64 bit
 06 LocalDB 64 bit
 08 Standard 64 bit
 09 Web 64 bit
 01 Developer 64 bit
 02 Enterprise Core 64 bit
 03 Enterprise 64 bit
 04 Express With Advanced Services 64 bit
 05 Express 64 bit
 06 LocalDB 64 bit
 08 Standard 64 bit
 09 Web 64 bit
 01 Developer 64 bit
 02 Enterprise Core 64 bit
 03 Enterprise 64 bit
 04 Express With Advanced Services 64 bit
 05 Express 64 bit
 06 LocalDB 64 bit
 08 Standard 64 bit
 09 Web 64 bit

Gói cài đặt tiếng Việt Office cho Windows

 Microsoft Office 2013 32bit   64bit
 Microsoft Office 2016 32bit   64bit
 Microsoft Office 2019 32bit   64bit
 Microsoft Office 2021 và Office 365 32bit   64bit
 Ngôn ngữ khác Download

Tools hỗ trợ

 Công cụ hỗ trợ cài đặt khác : Office Tools Plus Download
 Công cụ sửa lỗi dễ dàng, gỡ cài đặt Office hoàn toàn Download